marques

Les marques són denominacions, gràfics, números, colors, sons i altres signes que serveixen per identificar els productes i els serveis d'una empresa al mercat.

Assessorem amb la finalitat de valorar i concretar les necessitats comercials del client i trobar l'estratègia de registre de marca que millor s'adapta al seu projecte, no només en termes legals sinó també comercials. Preparem, presentem i tramitem sol·licituds de marques a nivell mundial. Per això estem acreditats davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI).

Per a les sol·licituds de marca a altres països, comptem amb una extensa xarxa de corresponsals de confiança arreu del món, amb els qui treballem conjuntament en la preparació i presentació de les marques, permetent-nos centralitzar la gestió i el control de la protecció de marques en tots els països mantenint un enfocament estratègic conjunt.

Abans de sol·licitar una marca, assessorem sobre la seva viabilitat registral, la possible existència de marques anteriors que poden dificultar l'obtenció d’aquesta nova marca, o bé revelar si existeixen riscos d'infringir drets de tercers. Amb un anàlisi adequat, determinem les possibles estratègies de protecció a seguir d'acord amb els interessos del client i amb la finalitat d’obtenir una protecció adequada pels seus drets.

Assessorem i assistim per obtenir la protecció de drets de propietat industrial davant de falsificacions a nivell nacional i en altres països.

Formulem sol·licituds d'intervenció duanera a nivell mundial, coordinant amb les autoritats els procediments de destrucció de productes falsificats. També assistim als clients per a la preparació i presentació de denúncies penals davant d'organismes judicials i/o policials.

En ocasions, els drets dels nostres clients es veuen amenaçats per tercers que intenten registrar marques idèntiques o similars, o tercers que directament fan ús de marques sense la deguda autorització o marques similars que poden afectar al posicionament i reconeixement de les marques dels nostres clients en el mercat.

Per evitar que els intents de nous registres prosperin, les lleis i els reglaments de marques en les diferents variants territorials estableixen mecanismes de defensa per plantejar oposicions a noves sol·licituds de marca, accions de nul·litat de marques i recursos. Amb una àmplia experiència en aquestes situacions, assessorem al client de quines són les accions més adequades en cada cas, encarregant-nos de la preparació, presentació i tramitació davant dels organismes competents.

Des del nostre departament jurídic també assessorem i defensem els drets dels clients davant d'infraccions de marca.

Preparem informes i dictàmens personalitzats atenent les necessitats dels clients per aportar-los davant d'organismes públics i/o privats, due diligence per a operacions de fusió i adquisició o compravenda, entre d'altres.

És essencial comprovar la vigència i l'àmbit de protecció dels drets de propietat industrial propis o de tercers abans de formalitzar acords que poden implicar la cessió de drets, l'obtenció d'inversió o les llicències.

És important, un cop protegida la marca, definir un sistema de vigilància per tenir coneixement de noves sol·licituds de marca idèntiques o similars que puguin suposar un risc de confusió o associació pel consumidor en el mercat. Si això succeeix, podria afectar el posicionament, el reconeixement i l'èxit de la marca i anar en detriment dels drets del titular d'una marca prèviament registrada. Oferim serveis de vigilància que s'adapten a les necessitats i els interessos comercials del client i que permeten tenir un millor control de l'evolució de la competència i una millor protecció dels drets de marca.

Establim amb el client l'estratègia de vigilància per alertar-lo de potencials riscos i informar-lo de les accions que es poden emprendre en cada cas, evitant que es consolidin noves marques que afectin a drets ja registrats.

Les marques es poden renovar cada DEU anys per seguir gaudint dels drets propis que s'assoleixen amb la seva concessió. Seguim la vida legal de cada expedient i ens encarreguem de tot el procediment per mantenir l'expedient vigent.

És molt important que les dades de registre de les marques estiguin sempre actualitzades. Assessorem i assistim al client per inscriure degudament qualsevol modificació que pugui afectar a la titularitat.

Alhora, alertem amb suficient temps d’antelació de la data de venciment dels drets del client per valorar l’interès en renovar-los o bé revisar la cartera d’expedients i analitzar la conveniència d'efectuar nous registres pels seus signes distintius actuals.

És molt important que les dades de registre de les marques estiguin sempre actualitzades. Assessorem i assistim al client per inscriure degudament qualsevol modificació que pugui afectar a la titularitat.

Alhora, alertem amb suficient temps d’antelació de la data de venciment dels drets del client per valorar l’interès en renovar-los o bé revisar la cartera d’expedients i analitzar la conveniència d'efectuar nous registres pels seus signes distintius actuals.

En casos d'adquisició d'empreses o branques d'activitat, assessorem sobre la situació jurídica dels actius potencials a adquirir, característiques, gravàmens i riscos, oferint les nostres recomanacions.

Fem auditories de carteres de drets o de drets individuals i posem a disposició del client tota la informació sobre el seu estat, ja sigui per adquirir-los o per determinar el preu de venda de drets a tercers.

Els drets de propietat industrial poden ser objecte de diferents actes, com cessions a favor de tercers, llicències, hipoteques, entre d'altres. És molt important que qualsevol acte que afecti a aquests drets quedi degudament inscrit en el corresponent Registre per assegurar-ne l'efectivitat i l'oponibilitat davant de tercers.

Oferim assessorament per tot el procés d’aquestes inscripcions, des de la redacció dels contractes i documents necessaris, així com dels procediments per a la seva posterior inscripció en els Registres públics.

Els titulars de drets de Propietat Industrial poden emprendre accions legals davant de competidors. Analitzem el conflicte i assessorem sobre les diferents accions a emprendre, que poden incloure, segons les circumstàncies del cas, des d'acords amistosos fins a accions administratives i judicials per cancel·lar o anul·lar el dret posterior del competidor.

Com a especialistes en propietat industrial impartim cursos de formació adaptats a les necessitats i sector d'activitat del client.

Elia Sugrañes

Advocada. Agent de la Propietat Industrial. Agent de Marques i Dissenys de la Unió Europea. Directora General. Sòcia principal.

x