patents

Les patents (i els models d'utilitat) protegeixen invencions. Una invenció és una solució tècnica a un problema de caràcter tècnic. Aquesta solució es pot materialitzar en un producte, en un procediment (materialitzable físicament o implementable per ordinador) o versar en el nou ús d'una substància o formulació.

Generalment, no se li atribueix caràcter tècnic als mètodes de negoci o als descobriments científics (incloent fórmules matemàtiques), però, segons les circumstàncies, se li podria atribuir caràcter tècnic als mitjans que es necessitin per posar en pràctica els mètodes de negoci i, en el cas dels descobriments i fórmules matemàtiques, a les seves aplicacions.

La protecció de les invencions permet obtenir uns drets d'exclusiva sobre les tecnologies de les què tractin aquestes invencions.

Aquests drets d'exclusiva requereixen de coneixements jurídics i tècnics pel seu desplegament, tutela i comercialització, per exemple, per realitzar accions d'infracció de patents, de negociació i llicència de drets d'explotació de les patents, de nul·litat de les patents, etc.

Els nostres serveis jurídics i tècnics, a més d'oferir la pròpia línia de serveis especialitzats, són la base de coneixement de la nostra firma per respondre a totes aquestes necessitats.

Les patents protegeixen invencions que solucionen problemes objectius mitjançant una combinació de característiques tècniques.

Les patents i els models d’utilitat confereixen una protecció territorial. En els països o territoris on interessi protegir les tecnologies que són objecte d’aquestes patents o models d’utilitat caldrà tramitar i assolir la seva concessió a cada país per separat.

Les regulacions nacionals i territorials es complementen amb diversos tractats internacionals que, per cada cas, permeten dissenyar i implementar l’estratègia idònia per tramitar i obtenir la concessió de les patents i models d’utilitat.

Segons les necessitats del client definirem l'estratègia més adequada i l’implementarem.

Les patents es concedeixen en els països o territoris de major interès després de sotmetre la invenció que es vol protegir a un examen on es valora, entre d'altres, el compliment dels requisits de novetat i l’activitat inventiva. No superar aquest examen comporta la denegació de la patent.

A SUGRAÑES coneixem bé la metodologia que segueixen les diferents administracions en la valoració del compliment d'aquests requisits i tenim la capacitat d’anticipar-nos i valorar per avançat, abans de presentar una patent, les expectatives o viabilitat de la seva concessió.

Per això, és fonamental conèixer quin és l'estat actual de la tècnica en relació a la invenció que es vol protegir. Tenim recursos de cerca que s'equiparen a aquells dels que disposen i fan ús les administracions durant la realització dels exàmens.

És possible obstaculitzar la concessió d’una sol·licitud de patent; oposar-se a la concessió o bé invalidar una patent concedida fa temps i que segueix en vigor.

Cada acció comporta uns terminis que cal complir o que els fa viables i requereix, sobretot, conèixer bé la reglamentació aplicable i la manera més idònia de plantejar i preparar el cas a tractar.

Algunes d’aquestes accions poden ser anònimes.

Les al·legacions que més habitualment s’utilitzen per aquests propòsits són les de manca de novetat i d'activitat inventiva de la invenció a protegir, per una sol·licitud de patent, o bé protegida per una patent concedida. Aquestes al·legacions cal provar-les i habitualment comporta fer extenses cerques d'antecedents tècnics.

A SUGRAÑES disposem de recursos de cerca que s'equiparen als que tenen i utilitzen les administracions per concedir les patents, així com la capacitat tècnica per dirigir equips multidisciplinaris amb la finalitat de localitzar i analitzar antecedents rellevants.

Naturalment, aquestes mateixes aptituds i recursos els destinem per defensar als clients dels atacs que puguin rebre les seves sol·licituds i/o patents concedides.

La nostra experiència ens habilita no només per preparar i emetre informes de patentabilitat, validesa o infracció de patents, entre altres i que ajuden als nostres clients a prendre les decisions empresarials que corresponguin, sinó que disposem també d’una àmplia experiència en defensar aquests informes, en la forma de dictàmens tècnics, en seu judicial.

Importants firmes i bufets d'advocats assíduament compten amb els nostres serveis per a aquest propòsit.

Els tràmits d’examen de patents són públics. És possible monitoritzar les sol·licituds de patents de companyies que competeixen amb els nostres clients en el mercat, de manera que es poden anticipar i prendre decisions empresarials amb antelació i/o decidir obstaculitzar o impedir a temps la concessió de patents que pretén obtenir la competència.

Oferim diversos serveis de vigilància amb aquest propòsit.

Realitzem l'estudi i l'assessorament de carteres de drets per patents i models d'utilitat, una eina molt útil quan el client es planteja establir un acord de llicència o l'adquisició de la cartera d'un tercer.

Els drets de propietat industrial poden ser objecte de diferents actes, com ara cessions a favor de tercers, llicències o hipoteques, entre d'altres. És molt important que qualsevol acte que afecti aquests drets quedi degudament inscrit al Registre respectiu per assegurar-ne l'efectivitat i l'oponibilitat davant de tercers.

Oferim assessorament sobre tot el procés, des de la redacció dels contractes i documents necessaris, així com dels procediments per a la seva posterior inscripció als Registres públics.

Com a especialistes en propietat industrial impartim cursos de formació adaptats a les necessitats i sector d'activitat del client.

Lluís Vilalta

Enginyer Industrial. Agent de la Propietat Industrial. Agent davant l'Oficina Europea de Patents (EPO). Agent de Marques i Dissenys de la Unió Europea. Soci sènior.

x