notícies

TORNAR AL LLISTAT

Notificació electrònica de demandes

13/03/2024

El proper 20 de març entren en vigor diverses mesures d'eficiència processal que van ser aprovades pel Reial decret el passat mes de desembre de 2023 (Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre), entre les quals hi ha una modificació molt important de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC), que afecta totes les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica obligades a relacionar-se amb l'Administració de Justícia per mitjans telemàtics.

 

Ens referim a les notificacions judicials de l'Administració de Justícia a parts que encara no constin personades en un procediment, o que no estiguin representades per un procurador o procuradora.

 

A partir del 20 de març, aquestes notificacions es realitzaran exclusivament a través de mitjans telemàtics, utlitzant les plataformes de notificacions electròniques. Si una comunicació remesa per aquesta via no és oberta pel receptor en el termini de 3 dies, es publicarà al Tauló Edictal Judicial Únic, amb plens efectes i amb les conseqüències legals que això desencadena.

 

Entre aquestes notificacions s'inclouen els primers emplaçaments o les citacions, per exemple, la recepció d'una demanda. El transcurs d'aquests 3 dies sense obertura i la posterior publicació al Tauló Edictal serà considerada una notificació vàlida que iniciarà el còmput del termini legal per respondre la demanda.

 

Per això, resulta crucial verificar que s'està degudament inscrit a les plataformes de notificacions electròniques, i que les dades de contacte consignades són correctes i estan actualitzades, de manera que qualsevol notificació remesa per aquesta via rebi la deguda atenció.

 

Diferent serà el cas en què la demanda s'adreci a una persona física, la qual no està obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració de Justícia, ja que aquest primer emplaçament o la citació com a demandat es podrà practicar al seu domicili, o bé per via telemàtica que únicament produirà efectes processals si el receptor l'accepta voluntàriament.

 

Recomanem a totes les empreses, o entitats sense personalitat jurídica, que revisin els seus sistemes de comunicació electrònica amb l'Administració de Justícia (por exemple, aquí: Seu Judicial Electrònica o aquí: Direcció Electrònica Habilitada Única)

Claudia Sotomayor

Advocada. Associada sènior.