notícies

TORNAR AL LLISTAT

Proposta de Reglament relatiu a patents essencials a la Unió Europea

19/07/2023

Les patents que protegeixen una tecnologia indispensable per implementar una norma o estàndard específic són conegudes com a patents essencials per a una norma (PEN). Aquestes patents estan relacionades amb tecnologies clau que s'utilitzen en la fabricació, desenvolupament o implementació de productes o serveis en una determinada indústria.

 

En el context dels estàndards tecnològics, com també els utilitzats en les comunicacions mòbils, les PEN tenen un paper molt important. Quan s'estableix un estàndard, és important que els titulars de patents es comprometin a llicenciar aquestes patents en condicions justes, raonables i no discriminatòries (FRAND, sigles en anglès). Això vol dir que tercers interessats poden obtenir llicències per utilitzar una tecnologia essencial de manera justa i sense discriminació.

 

L'objectiu principal de les PEN i llicències FRAND és fomentar la innovació i promoure l'adopció generalitzada d'estàndards tecnològics. Al garantir que els titulars de patents essencials no fan un abús de la posició dominant, s'evita el bloqueig de la competència i es fomenta un entorn de col·laboració i cooperació entre diferents actors de la indústria.

 

La Unió Europea es proposa abordar les PEN i les condicions FRAND mitjançant un Reglament. S'ha presentat doncs una proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les patents essencials per a normes i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/1001 del Parlament Europeu i del Consell. Es pot accedir a la proposta del Reglament en aquests dos enllaços: versió en espanyol i versió en anglès.

 

Aquesta proposta de Reglament, segons s'indica a l'article 1, estableix les regles següents sobre les patents essencials per a una norma (PEN):

a) regles que aporten una transparència més gran respecte a la informació necessària per a la concessió de llicències de PEN;

b) regles sobre el registre de PEN;

c) un procediment per avaluar l'essencialitat de les PEN registrades;

d) un procediment per a la resolució amistosa de litigis relacionats amb el caràcter just, raonable i no discriminatori de les condicions (determinació de FRAND);

e) competències conferides a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (OPIUE) per a l'exercici de les funcions exposades en aquest Reglament.

 

Així mateix, a la proposta s'indica que el Reglament s'aplicarà a les patents que siguin essencials per a una norma que hagi estat publicada per un organisme de normalització amb el qual el titular de PEN s'hagi compromès a concedir llicències dels seus PEN en condicions FRAND i que no estigui subjecte a una política de propietat intel·lectual i industrial exempta de cànons.

Xavier Montalvo

Enginyer de Telecomunicació.

Agent davant l'Oficina Europea de Patents (EPO).

Associat sènior.